ΕΩΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΕΩΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΓΑ

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21-Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015 λήγει στις 15/01/2016.

 Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ,να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

 Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.