Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων από τις 26 Σεπτεμβρίου για το επίδομα εισοδηματικής ενίσχυσης

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων από τις 26 Σεπτεμβρίου για το επίδομα εισοδηματικής ενίσχυσης

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2016 έως και τις 31 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιούνται αιτήσεις μέσω των ΚΕΠ του Δ. Νάουσας για το επίδομα εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Για τον Δ. Νάουσας αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι τοπικές κοινότητες Αρκοχωρίου, Γιανακοχωρίου, Κάτω Βερμίου, Ροδοχωρίου και Στενημάχου.

Ως οικογένεια θεωρούνται οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.

Συγκεκριμένα το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται:

  1. A) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
    Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στο ΚΕΠ)
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
  • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλαδή, φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014)
  • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2015 για εισοδήματα έτους 2014)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.