Αποκλειστικά ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από τον Ο ΑΕ∆

Αποκλειστικά ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών από τον Ο ΑΕ∆

       Από τις 4 Ιανουαρίου 2016 μία σειρά υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
∆υναμικού  θα  παρέχονται  ΜΟΝΟ  μέσω  διαδικτύου,  με  τη  χρήση  κωδικών  πρόσβασης  στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕ∆ ή μέσω ΚΕΠ. Η τρίμηνη Ανανέωση ∆ελτίου Ανεργίας, οι αιτήσεις για
τα Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα, Ειδικά Βοηθήματα Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας είναι μερικές από
τις σημαντικότερες υπηρεσίες για τις οποίες η διαδικασία πρόσβασης αλλάζει.
       
Για  την  εξυπηρέτησή  τους,  οι  συναλλασσόμενοι  είτε  θα πιστοποιούνται  ως  χρήστες  στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (1. παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης
Απασχόλησης - ΚΠΑ ΟΑΕ∆, ή 2. χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους από την Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών  Συστημάτων)  είτε  θα  απευθύνονται  σε  ένα  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών,
έχοντας μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
       
Οι  σχετικές  οδηγίες  για  εγγραφή  στις  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  είναι  αναρτημένες  στην
ιστοσελίδα  του  ΟΑΕ∆,  στη  διεύθυνση  www.oaed.gr  καθώς  και  στη  σελίδα  του  Οργανισμού  στο
Facebook (https://www.facebook.com/oaed.gr/).